Friday, July 12, 2013

بی، بابالله که شهر، با تو مرا حبس می شود...

3 comments:

نرگس said...


خوب الان این که نشد
:)

نرگس said...

آوارگی کوه و بیابان...

angie .. said...

آزاد شو از بند خویش ..