Sunday, March 1, 2015

fuck it!


 ازین به بعد می خوام یاد بگیرم به هرچیزی که آرامشمو بریزه به هم بگم:
 fuck it! fuck you! fuck it!
هفته ای یه بار باید بشینم دور از همه چیز، فقط واسه خودم وقت بذارم و یا خودم حال کنم!
این از شروعش!

No comments: