Thursday, January 22, 2015

سیگاری نیستم


نه من قبول ندارم
می دانی
زندگی چرخه تکرار ساده ایست
که من فقط گاهی در آن
برای جشن یک شادی کوچک
برای همین غم های ساده
برای این خستگی
برای هر خنده
و برای هر دلتنگی مبهم
سیگاری روشن می کنم
نه
من سیگاری نیستم


No comments: