Sunday, December 28, 2014

1_فرصت

بیا قتل و غارت و تجاوز دیروز را فراموش کنیم
بیا از آشویتس فردا نیز بگذریم
فلسفه و نیچه و آدورنو را بگذار برای دیگران
فرصت ما به اندازه ی همین یک چای است
بیا تا از دهان نیفتاده شروع کنیم
نوبت  من است؛؟
"من عاشقت شدم"

No comments: