Tuesday, December 30, 2014

2-مکث

" من عاشقت شدم"
و تو سکوت کردی
و در نگاهت ردی بود از تردید
خیره در فنجان چای
تمام فلسفه های دنیا را دوره می کردی
ردپای نا امیدی از تمام فردا ها 
حسرتی از میان روزهای رفته
چای را تلخ می کرد
لبی به چای زدی
زمان ایستاده بود و گفتی
"نمی دانم"

No comments: