Sunday, October 27, 2013

حافظسَحَر کرشمه‌ی چَشمت به خواب می‌دیدم
زِهی مَراتب خوابی که بِهْ زِ بیداریست

4 comments:

هزار میخ said...

خلد گر به پا خاری آسان بر آید
چه سازم به خاری که در دل نشیند

angie .. said...

شایدم که بیداری
اونقد شیرینه که فکر می کنی خوابی و نمی خوای تموم شه

angie .. said...

شایدم که بیداری
اونقد شیرینه که فکر می کنی خوابی و نمی خوای تموم شه

angie .. said...

شایدم که بیداری
اونقد شیرینه که فکر می کنی خوابی و نمی خوای تموم شه